Spracovanie osobných údajov

Americká obchodná komora v Slovenskej republike („AmCham“) spracúva osobné údaje v súlade s ustanovením § 78 (3) zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, predchádzajúce pracovné zaradenie, dosiahnuté vzdelanie. AmCham spracúva osobné údaje takým spôsobom, aby nebola narušená vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Odoslaním tejto prihlášky a aktívnou účasťou na podujatí, na ktoré som sa prihlásil/prihlásila som si vedomý/vedomá skutočnosti a súhlasím s tým, že prejavy osobnej povahy (vrátane, ale nie výlučne mojej fotografie), ako aj moje osobné údaje, ktoré pre účely účasti na danom podujatí poskytujem, môžu byť použité pre účely propagácie aktivít AmCham a jeho zmluvných partnerov.